22270.COM, 22270.COM, 2019年冬季梅州站异色_赛绩快报_广东省揭阳艺翔在线快3网站俱乐部22270.COM, - 在线快3网站资讯网22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, [登录]  [注册]  [我的空间]22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 在线快3网站资讯网首页22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
    22270.COM, 22270.COM,
22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 赛绩快报
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,

22270.COM, 2019年冬季梅州站异色

22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM, 发表时间:2019-12-02 23:17:35  22270.COM, 浏览数:57  22270.COM, 转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
2019年冬季梅州站异色
司放地: 梅州站 当天天气: 晴 司放日期:2019-12-01 07:00:00
经度: 116 经分: 5 经秒: 7.0002 当天风向:  归巢羽数 录取羽数: 
纬度: 24 纬分: 9 纬秒: 52.0002 当天风力:  制表日期: 2019-12-01 21:49:31
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000666 猪心 19-34-2000411 红绛 2019-12-01 08:05:47  81.7710 1243.0352
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 分享22270.COM, 22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 相关文章
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM, 22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 评论列表
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 用户名: 密码:22270.COM,     立即注册22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM, 22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,
22270.COM,